ائتلافِ امريكائى بر عليه دنيا اعلام جنگ ميكند

Regions: 
Publications: 

حملات انتحارىِ ويرانگر بر نقاط كليدى و سمبليكِ مالی و نظامى امريكا هرچند ممكن است كه روحيه از خود راضىِ مقتدرترين دولت جهان را لرزانده باشد، اما اين هيچ نوع پيروزى براى طبقه كارگر استثمار شده نيست، نه تنها كارگرانِ مزدگير در ميان هزاران كشته هستند، بلكه اين حملات بهانه ائى براى قانونى كردن فشارهاى دولتى شده است.

سازمان جهانى تجارت تنها يك نشانه بيمارى است

Publications: 

سرمايه دارى ، خود ِبيمارى است · اجلاس ْسازمان جهانى تجارتْ (س ج ت) در شهر سياتل آمريكا، آنطوريكه تايمز مالی در تاريخ ۹۹/۱۱/۲ نوشت، به مركز ثقل "سطح نگران کننده ای" از "عدم رضايت عمومى از سرمايه دارى و جهانى شدن سرمايه" تبديل شده است. تظاهركنندگان شامل "دوستداران زمين"، "مساعدتهاى مسيحى"، اتحاديه هاى صنفى، آنارشيست ها و جناح هاى چپى و همچنين كشاورزان و كسبه هاى كوچك كشورهاى فقير مى باشند.

۲۶ سپتامبر - پراگ

Regions: 
Publications: 

فقط، طبقه كارگر جهانى ميتواند، جهانى شدن سرمايه (Globalisation) را متوقف كند · اينبار نوبت بوروكرات هاى بانك جهانى (World Bank) و صندوق بين المللی پول (IMF) است كه درپنجاه و پنجمين نشست ساليانه خود با تظاهرات "ضد سرمايه دارى" روبرو شوند.

سرمايه دارى يعنى امپرياليسم و امپرياليسم يعنى جنگ

Regions: 
Publications: 

چه رياكارى! و چه نيرنگى! · هر روزه ميليونها انسان در چهارگوشه دنيا براى بقاى ابتدائى خود همانند حيوان استثمار ميشوند. ميليونها نفر در فقر كامل زندگى ميكنند ولی هيچكدام اينها باعث كوچكترين آزرده خاطرى اين آقايان رسانه هاى جمعى بورژوازى نميشود كه سعى دارند ما را قانع كنند كه بمباران صربستان براى خاطر "كمكهاى انسانى" و "جلوگيرى ازقتل عام شهروندان" در كوزوو انجام ميگيرد · چه رياكارى و چه نيرنگى! اينها...

Pages

Contact us

info@leftcom.org

Subscribe to Front page feed