Articles

Date Publications Title
2023-10-14 Documents آخرین سلاخی در خاورمیانه، بخشی از پیشروی بسوی جنگ عمومی است
2023-05-08 Documents اول ماه مه ۲۰۲۳: در یک جنگ امپریالیستی «جبهه حقی» وجود ندارد، هیچ جنگی، مگر جنگ طبقاتی!
2023-04-01 Documents مبانی اقتصادیِ انحطاط سرمایه‌داری بخش ۲
2023-03-10 Documents کارگران ایران و نیاز به یک برنامه طبقاتی انترناسیونالیستی
2023-03-08 Documents روز جهانی زنان کارگر - علیه هر نوع ظلم و استثمار!
2022-11-15 Documents هیچ جنگی، مگر جنگ طبقاتی! فراخوان برای اقدام
2022-11-03 Documents ایران: رقابت‌های امپریالیستی و جنبش اعتراضی «زن، زندگی، آزادی»
2022-10-18 Documents معنای شوراهای کارگری در قرن بیست و یکم
2022-10-12 Documents حجاب، دیسپلینِ نیروی کار و شعار «زن، زندگی، آزادی»
2022-08-04 Pamphlets مبانی اقتصادیِ انحطاط سرمایه‌داری
2022-08-04 Documents مبانی اقتصادیِ انحطاط سرمایه‌داری
2022-06-12 Documents کارگران هیچ وطنی ندارند: همبستگی انترناسیونالیستی با کارگران مهاجر
2022-06-09 Documents جنگ اوکراین - محوری برای جنگ جهانی
2022-06-02 Documents انترناسیونالیسم و جنگ در اوکراین
2022-03-05 Documents هیچ جنگی، مگر جنگ طبقاتی! اعلامیه‌های کارگران هفت تپه
2022-02-26 Documents اوکراین: نه ناتو نه پوتین! هیچ جنگی، مگر جنگ طبقاتی!
2022-02-19 Documents نقد پلاتفرمیسم از دیدگاه کمونیسم چپ ( قسمت دوم ) پلاتفرم و پیروانش
2022-01-30 Documents نقد پلاتفرمیسم از دیدگاه کمونیسم چپ ( قسمت اول ) قلمرو آزاد *
2021-11-16 Documents نامه ای از یک کارگر اعتصابی نفت
2021-11-01 Documents ادامه مبارزه کارگران نفت
2021-09-10 Documents پاسخ کارگران نفت: نه به انجمن های صنفی
2021-08-22 Documents نفت و آبِ آشفته
2021-08-22 Documents همبستگی با کارگران پیمانی نفت
2021-08-04 Documents چرا باید سیاسی شد!
2021-07-28 Documents اعتصابات کارگران نفت و پتروشیمی همچنان ادامه دارد
2021-05-21 Documents نه اسرائیل، نه فلسطین - هیچ جنگی، مگر جنگ طبقاتی
2021-05-17 Documents ایران: طبقه کارگر و انتخابات
2021-04-30 Books طلوع (آرورا ) اول ماه مه ۲۰۲۱
2021-04-30 Documents تنها آیندۀ متصور برای بشریت انقلاب کمونیستی ست!
2021-01-13 Documents حمله به کاخ کنگره آمریکا: طبقه کارگر کارزارهای خود را دارد که به آنها بپردازد
2020-12-07 Pamphlets پلاتفرم گرایشِ کمونیستِ انترناسیونالیستی (۲۰۲۰)
2020-11-11 Documents نظریه پولی مدرن ( MMT ): نظریه ای ورشکسته برای سرمایه داری ورشکسته
2020-10-22 Documents جنگ قره‌باغ کوهستانی: دشمنِ واقعی کارگران، در درون کشور خودی ست.
2020-09-17 Documents قطب‌نمای طبقاتی در بحران کووید-۱۹
2020-08-18 Documents اعتصابات کارگری در ایران: موج جدیدی از مبارزات
2020-06-30 Documents تأملاتی در باره ویروس کرونا و بحران اقتصادی -۲
2020-06-20 Documents بیماری همه‌گیر جهانی و رقابتهای امپریالیستی
2020-06-13 Documents ویروس سرمایه‌داریست و پرولتاریای انقلابی علاج آن
2020-06-06 Documents در باره مینیاپولیس: وحشیگری پلیس و مبارزه طبقاتی
2020-05-22 Documents برای حزب بین المللی پرولتاریا
2020-05-19 Documents ما علیه همه احزاب نهادینه شده هستیم
2020-05-11 Documents آوریل ۱۹۴۵ : چشم انداز و دستورالعمل های حزب کمونیست انترناسیونالیست
2020-04-30 Journals طلوع (آرورا) شماره ۲۱
2020-04-29 Documents بیانیه اول ماه مه: علیه ویروسی که نامش سرمایه داری ست
2020-04-17 Documents بیماری عالم گیر و وخیم تر شدن بحران: برخی تأملات در پیامدها و دیدگاه ها
2020-04-11 Documents تأملاتی در باره ویروس کرونا و بحران اقتصادی
2020-04-08 Documents ویروس، سرمایه داری ست
2020-04-01 Documents جدال سرمایه داری با ویروس کرونا
2020-03-28 Documents سلامتی بشریت یا سود آوری سرمایه داری؟
2020-03-11 Documents ملاحضات اولیه در مورد ویروس کرونا و پیامدهای آن
2020-03-05 Documents رقابت آمریکا و ایران: معنای واقعی « هیچ جنگی، مگر جنگ طبقاتی »، چیست
2020-02-09 Documents سوداگران مرگ
2020-01-05 Documents حمله آمریکا به بغداد
2019-12-02 Documents چشم انداز دوره پیش رو
2019-10-15 Documents تهاجم ترکیه به سوریه
2019-10-01 Documents دموکراسی کارگری تنها دموکراسی واقعی ست
2019-09-26 Documents فقط طبقه کارگر می تواند این سیاره را نجات دهد
2019-08-05 Documents اوپک، ایران و جنگ داخلی لیبی
2019-07-31 Documents صدای طبل های جنگ در خلیج
2019-05-31 Documents آیا ایران و آمریکا در مسیر جنگ افتاده اند ؟
2019-05-05 Documents تأسیس کمینترن -آن روزها و امروز
2019-05-01 Journals Aurora #2019-05-01
2019-04-27 Documents بحران، جنگ و فاجعه زیست محیطی: بجز انقلاب اجتماعی،گزینه دیگری نیست!
2019-03-07 Documents ریشه ها و به سرقت رفتن روز جهانی زنان کارگر
2018-12-30 Documents اعتصابات کارگری در ایران: این بار فرق میکند .........
2018-12-07 Documents حزب طبقاتی در پرتو مبارزات کارگری در ایران
2018-12-01 Documents اعتصاب و اعتراضات کارگران ادامه دارد
2018-11-19 Documents بحران و خیزش مبارزه جویی کارگری در ایران
2018-11-09 Documents مبادا فراموش کنیم: کارگران بودند که جنگ جهانی اول سرمایه داری را متوقف کردند
2018-09-16 Documents کلید دنیای جدید، فقط در دستان طبقه کارگر
2018-08-21 Documents هیچ جنگی، مگر جنگ طبقاتی ! ( No War But the Class War )
2018-07-17 Documents کارگران فلسطینی کماکان برای یک دولت سرمایه داری قربانی میشوند
2018-06-24 Documents در باره بین الملل آتی
2018-05-29 Documents پیشگفتار بر ترجمه فارسی جزوه ۱۹۱۷
2018-05-29 Pamphlets 1917
2018-05-12 Documents ایران: جنگ طبقاتی علیه تشبثات امپریالیستی
2018-05-05 Documents هنوز پس از۲۰۰ سال شبح مارکس برفراز سرمایه داری
2018-05-02 Documents بر علیه ناسیونالیسم و جنگ!
2018-05-01 Journals Aurora #2018-05-01
2018-02-04 Documents اعتراضات ایرانیان بر علیه ریاضت اقتصادی
2017-09-15 Journals Aurora #2017-09-15
2017-08-14 Pamphlets For Communism
2017-07-07 Documents فوریه ۱۹۱۷ - آناتومی یک انقلاب
2017-05-01 Journals Aurora #2017-05-01
2017-04-28 Documents برعلیه استثمار، بحران و جنگ
2017-04-17 Documents با اروپا، علیه اروپا؟ برای مبارزه طبقاتی و سازمان‌یابی!
2017-03-07 Documents صد سال بزرگداشت روز جهانی زنان
2016-11-09 Documents مسئله حزب
2016-10-19 Documents چرخش امپریالیستی ترکیه در سوریه
2016-09-13 Documents حزب انقلابی و طبقه کارگر
2016-07-19 Documents رأی به خروج بریتانیا - یک نشانه ای دیگر از بحران جهانی سرمایه داری
2016-06-23 Documents اعتصابات ماه می ۲۰۱۶ فرانسه
2016-06-23 Documents اعتصابات ماه می ۲۰۱۶ فرانسه
2016-06-06 Documents روزی که « خدا » را شلاق زدند
2016-05-01 Journals Aurora #2016-05-01
2016-04-30 Documents در مواجهه با بحران، استثمار و جنگ:
2016-04-15 Documents پسا سرمایه داری از طریق اینترنت (به گفته پل میسون) - رویا یا واقعیت؟
2015-12-21 Documents حملات پاریس: توحش و بربریت بی پایان
2015-10-30 Documents سربازان یونانی: « ما در سرکوب مهاجران شرکت نخواهیم کرد »
2015-10-16 Documents آخرین حرکت پوتین در سوریه
2015-10-02 Documents زیمروالد: لنین رهبری مبارزۀ چپ انقلابی برای بین الملل جدید را بدست میگیرد
2015-05-22 Documents مبارزه در بخش خودروسازی ترکیه: « ما خواهان هیچ اتحادیه ائی نیستیم، شوراهای کارگری را تشکیل داده ایم.»
2015-05-01 Journals Aurora #2015-05-01
2015-04-30 Documents تنها چشم انداز، مبارزه طبقاتی بین المللی ست
2015-03-06 Documents نفت و شنهای روان امپریالیسم
2015-02-06 Documents ملاحظاتی پیرامون رخدادهای پاریس
2015-01-24 Documents میراث لنین
2015-01-13 Documents قتل عام شارلی ابدو نشانه دیگری از زوال سرمایه داری به ورطه بربریت
2014-11-07 Documents عراق، خلافت جدید، دولت اسلامی و مانور های گسترده تر امپریالیستی
2014-10-04 Documents بحران اقتصادی، جنگ و انقلاب
2014-08-16 Documents عراق و دولت جدید خلافت اسلامی ( داعش )
2014-07-28 Documents ادامۀ بربریت ِ دو ناسیونالیسم: حماس و اسرائیل از نقاط ضعف دوجانبه یکدیگر، برای احیای برنامه های ملی خود در منطقۀ بطور فزایندۀ بحرانی خاورمیانه، بهره برداری میکنند
2014-07-04 Documents اونوراتو دامِن (Onorato Damen) و چپ ایتالیا
2014-05-07 Documents سیستم کار مزدی - قلب تناقضات سرمایه داری جهانی
2014-05-01 Journals Aurora #2014-05-01
2014-04-30 Documents سرمایه داری یعنی جنگ: تنها گزینه جنگ طبقاتی ست
2014-04-17 Documents بر علیه استثمار، فقر و بربریت سرمایه داری
2014-03-17 Documents تداوم مبارزه کارگران مصر
2014-02-27 Documents یادآوری جنگ جهانی اول: تلاش طبقه حاکم برای تسخیر دل ها و ذهن ها
2013-12-28 Documents ماندلا - قهرمانی برای سرمایه داری
2013-12-15 Documents ایران : اتحاد هیئت حاکمه حول دیپلماسی هسته‌ای حسن روحانی
2013-09-23 Documents ۵ سال پس از ورشکستگی بانک برادران لیمن: امپراتور کماکان لباس بر تن ندارد
2013-06-07 Documents ملاحظاتی در مورد تظاهرات در ترکیه
2013-05-01 Documents بر علیه "جنگ طبقاتی ِ" ثروتمندان: زمان مبارزه فرا رسیده است!
2013-01-10 Documents مصر: گرفتار در میان تنش های داخلی و مانور های بین المللی
2012-11-25 Documents بحرانی دیگر در خاور میانه
2012-11-23 Pamphlets چپ ایتالیا و تآسیس حزب کمونیست ایتالیا
2012-11-23 Documents چپ ایتالیا و تآسیس حزب کمونیست ایتالیا
2012-11-07 Documents کدام گزینه ؟
2012-10-15 Journals Aurora #2012-10-15
2012-10-12 Documents بحران در ایران
2012-08-31 Documents آفریقای جنوبی - قتل عام معدنچیان اعتصابی توسط پلیس
2012-08-23 Documents طلای سفید، سرب و کشتن کارگران معدن در آفریقای جنوبی
2012-07-02 Documents « بهار » مصری - مابین ارتجاع و محافظه کاری
2012-05-24 Documents بحران حوزه یورو : گزینه دیگری وجود دارد، اما این گزینه در هیچ یک از فهرست های انتخاباتی نیست
2012-04-29 Journals Aurora #2012-04-29
2012-04-28 Documents گزینه دیگری هم هست اما برای آن باید مبارزه کنیم
2012-04-24 Documents پیشینه ما - تاریخچه مختصر
2012-04-16 Pamphlets Committee of Intesa - 1925
2012-03-05 Documents کشتار و مانور در خاورمیانه
2011-11-16 Documents آمادئو بوردیگا - در ورای افسانه و لفاظی
2011-11-06 Documents اتحادیه ها، مبارزه طبقاتی و کمونیست ها
2011-10-28 Documents ۱۹۲۶، آخرین تلاش در بین الملل کمونیست
2011-10-26 Documents در باره شورش ِ ۱۵ اکتبر ِ رم : خشونت، عدم خشونت، مبارزۀ طبقاتی
2011-07-28 Documents بحران در درون هیات حاکمه ایران
2011-07-02 Documents در انگلستان و هر جای دیگر، مقاومت جهانی باید بر اساس مبارزه طبقه کارگر شکل گیرد
2011-06-26 Documents سوریه : مرگ بسیاری و بسیار توهماتی که باید شکسته شوند
2011-05-30 Documents مرگ عجیب اسامه بن لادن
2011-05-15 Documents ریاضت اقتصادی در ایران - طبقه کارگر هنوز با بزرگترین حملات روبروست
2011-05-02 Documents مارکسیسم یا ایده آلیسم – تفاوت های ما با جریان کمونیست بین المللی (ج ک ب)
2011-04-28 Documents اول ماه مه - تعمیق بحران جهانی، فراخوان برای مبارزه طبقاتیست!
2011-04-07 Documents نه ناتو و نه قذافی، اما در کنار طبقه کارگر
2011-04-04 Documents برای توقف قطع و کاهش بودجه های عمومی، ما مجبوریم که خود را از دست سرمایه داری رها کنیم
2011-04-01 Documents شورش در جهان عرب زبان - جهان سرمایه داری در بحران
2011-03-22 Documents قانون جدید فقرا - سال ۲۰۱۱ بریتانیا
2011-03-22 Documents هشتم مارس روز جهانی زنان طبقه کارگر
2011-03-04 Documents لیبی : بیانیۀ مقدماتی
2011-02-23 Documents مصر : بعد از مبارک
2011-02-04 Documents فراتر از موانع بورژوائی – پیش بسوی استقلال طبقاتی توده کارگران مصری و مغربی
2011-02-03 Documents تونس: خیزش و شورش – و نه فقط در جهان عرب
2011-01-29 Documents بر علیه قطع و کاهش هزینه ها و بر علیه سرمایه داری راهی بجز مبارزه متحدانه، پیش روی ما نیست
2011-01-29 Documents ویکی لیکس و محدودیت های آزادی بیان در نظام سرمایه داری
2011-01-13 Documents قیام در مغرب - همبستگی با پرولتاریای درگیر در مبارزه
2010-10-23 Documents سرمایه داری قادر به ارائه هیچ آینده ای نیست
2010-10-03 Documents ریاضت اقتصادی در بریتانیا - طبقه کارگر هنوز با بزرگترین حملات روبروست
2010-09-11 Documents هیولایی وحشی در کمین اروپاست
2010-08-10 Documents بلشویک چپ و قدرت کارگران
2010-08-07 Documents اطلاعیه درباره ذوب شدن بازارهای مالی
2010-05-30 Documents افغانستان – گورستان ِ بلند پروازیهای امپریالیستی
2010-05-16 Documents حزب سانترالیست، آری سانترالیسم فرا حزبی، نه
2010-05-16 Documents یونان - نظری بر یک تلاش و یک تجربه
2010-05-01 Documents بحران جهانی سرمایه داری - برای مقاومت، باید سازماندهی کنیم !
2010-04-24 Documents حمله های جهانی‌ سرمایه‌ داری، پاسخ بین المللی می‌طلبد
2009-10-20 Documents جنگ صلح است - جایزه صلح نوبل اوباما
2009-10-19 Documents برای پایان دادن به جنگ باید به نظام مسبب آن‌ پایان داد
2009-07-28 Documents آمریکای لاتین - بین پوپولیسم و امپریالیسم
2009-06-26 Documents ایران در تقاطع دو مسیر- طبقه کارگر نمی‌تواند از هیچ یک از جناحهای طبقه حاکم پشتیبانی‌ کند
2009-01-03 Documents قتل‌عام امپریالیستی در غزه ادامه دارد
2008-12-20 Documents صداهايي از خلال مبارزات در يونان
2000-01-01 Documents مقالات
1999-11-01 Documents سازمان جهانى تجارت تنها يك نشانه بيمارى است
1999-11-01 Documents ائتلافِ امريكائى بر عليه دنيا اعلام جنگ ميكند
1999-09-01 Documents ۲۶ سپتامبر - پراگ
1999-03-25 Documents سرمايه دارى يعنى امپرياليسم و امپرياليسم يعنى جنگ