مبانی اقتصادیِ انحطاط سرمایه‌داری

Publications: 

مبانی اقتصادیِ انحطاط سرمایه‌داری · پیشگفتار بر ترجمه فارسی · جزوه پیش رو، یکی از اسناد مهم و پایه ای سازمان کارگران کمونیست بریتانیا ( CWO ) ست که در سال ۱۹۷۵ میلادی نوشته شده است. سازمان کارگران کمونیست بریتانیا در اوایل سالهای ۷۰ درست با پایان دوره رونق اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم، زمانیکه بحران اجتناب ناپذیر کاهش نرخ سود، دوباره سرمایه‌داری را برگرفته بود، پایه‌گذاری شد.

کارگران هیچ وطنی ندارند: همبستگی انترناسیونالیستی با کارگران مهاجر

Publications: 

مهاجرانی که به دلیل جنگ مجبور به مهاجرت می شوند، نه تنها به عنوان نیروی کار ارزان استفاده می شوند، بلکه در معرض حملات نژادپرستانه نیز قرار می‌گیرند. مهاجران از یک سو با دستمزدهای پایین کار می‌کنند و در شرایط ناامن مورد استثمار قرار می‌گیرند و از سوی دیگر بخاطر موقعیت ضعیف شان، مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند.

جنگ اوکراین - محوری برای جنگ جهانی

Publications: 

جنگ اوکراین - محوری برای جنگ جهانی · جنگ در اوکراین جدی ترین درگیری اروپا از زمان جنگ جهانی دوم و نقطه عطفی به سوی جنگ جهانی ست. اساس واقعی این جنگ وحشیانه امپریالیستی، کسب موقعیت استراتژیک برتر، بین آمریکا و روسیه است. چیزی که این جنگ را جدی‌تر می‌کند این است که یکی از قدرت‌های نظامی بزرگ که در قلب اروپا قرار دارد، مستقیما درگیر است.

انترناسیونالیسم و جنگ در اوکراین

Publications: 

از تهاجم روسیه به اوکراین اکنون نزدیک به دو ماه می‌گذرد. این تهاجم نیز، مانند دیگر درگیری‌های امپریالیستی در گذشته، یکبار دیگر پایبندی انترناسیونالیستی انقلابیون را به آزمون گذاشته است. · در سال۱۹۱۴، انترناسیونال دوم به طرز شگفت انگیزی نتوانست به قطعنامه های قبلی خود، برای استفاده از همه ابزارها برای متوقف کردن ماشین جنگی امپریالیستی، پایبند بماند.

هیچ جنگی، مگر جنگ طبقاتی! اعلامیه‌های کارگران هفت تپه

Publications: 

بخشی از حاکمان ما میخواهند به ما به باورانند که این جنگ، جنگ بر علیه فاشیسم است و بخش دیگری می‌خواهد باور کنیم که این جنگ دفاع از مام وطن است. جالب اینکه هر دو بخش، در آن واحد از طریق رسانه های جمعی شان مدعی اند که گویا برای این عملیات ویرانگر از حمایت مردمی و جهانی برخوردارند. حکومت‌های مختلف جهان، در راستای منافع طبقات حاکمه در حال صف آرایی امپریالیستی خویش اند.

اوکراین: نه ناتو نه پوتین! هیچ جنگی، مگر جنگ طبقاتی!

Publications: 

( این اعلامیه توسط سازمان کارگران کمونیست در انگلستان و گروه کارگران انترناسیونالیست در ایالات متحده توزیع شده است. ) · چرا مبارزه ۳۰ ساله برای کنترل اوکراین، یکباره به جنگی تمام عیار به سراسر قلمرو آن کشیده شد؟ درست به همان دلیلی که هزینه‌های زندگی در سرتاسر جهان سر به فلک کشیده است. رکود سیستم سرمایه داری به معنای عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی ست که تنها به دلیل همه‌گیری کرونا نبوده است.

نقد پلاتفرمیسم از دیدگاه کمونیسم چپ ( قسمت دوم ) پلاتفرم و پیروانش

Publications: 

در قسمت اول ( ما موضوع قلمرو آزاد، ماخنوچینا، یا همان جنبش انقلابی در جنوب اوکراین سال ۲۱-۱۹۱۸ را مورد بررسی قرار دادیم. این نه یک جنبش ضد انقلابی دهقانی بود که تروتسکی و استالین نشان می‌دادند، و نه یک مدینه فاضله که آنارشیست ها ادعا می‌کردند. بلکه بخشی از روند خونین ظهور و سقوط انقلاب روسیه بود، که خود، بخش جداناپزیر از موج انقلابی پسا جنگ بود.

نقد پلاتفرمیسم از دیدگاه کمونیسم چپ ( قسمت اول ) قلمرو آزاد *

Publications: 

حتی بعد از گذشت سال ها، هنوز بسیاری به شباهت های پلاتفرمیسم و کمونیسم چپ کماکان اشاره می‌کنند و رفقای بسیاری که ما آن ها را جزو صفوف خود می دانیم، در واقع از طریق پلاتفرمیسم به سیاست های کمونیسم چپ رو آورده اند.

نامه ای از یک کارگر اعتصابی نفت

Publications: 

یاداشت کوتاه زیر از یک کارگر اعتصابی، محمود از عسلویه، به خوبی هم بیانگر طرز تفکر کارگران اعتصابی پیشرو در ایرانِ امروز و هم نشانگر چگونگی شکل‌گیری مباحثات شان میباشد. با تأمل در چگونگی پیشرفت این کارگران، پتانسیل جنبش طبقه کارگر بخوبی در جلوی چشمانمان ظاهر میشود. دریچه‌ای رو به آینده، برای دیدن آنچه که این جنبش می‌تواند شکل بدهد، نه تنها در سراسر ایران، بلکه فراتر از آن.

ادامه مبارزه کارگران نفت

Publications: 

پس زمینه · همزمان با گزارش تداوم مبارزه کارگران نفت در ایران، شایسته است که به خوانندگان خود پس زمینه گسترده تر آنرا یادآوری کنیم. کل طبقه کارگر در ایران در حال حاضر با یک بحران مضاعف مواجه است؛ ترکیبی از پیامد‌های همه‌گیری و بحران شدید اقتصادی که البته تنها بخشی از آن، بخاطر تحریم اقتصادی ایالات متحده است.

پاسخ کارگران نفت: نه به انجمن های صنفی

Publications: 

در جهان سرمایه داری، هر آنچه که موضوع روز باشد، تنها در صورتی در سرتیتر اخبار قرار می گیرد که حاکمان همه جناح ها بر آن کاملاً کنترل داشته باشند. اگر اخبار مربوط به جنگ، تغییرات آب و هوایی، رکود اقتصادی، تغییر رژیم، انتخابات، تظاهرات، مهاجرت، در واقع هر موضوعی که طبقه کارگر به عنوان یک طبقه در آن غایب باشد، آنچنان که بتوان آن را به هر نحوی که مناسب بود، دستکاری کرد، نه تنها توسط رسانه های جمعی،...

نفت و آبِ آشفته

Publications: 

نفت و آب آشفته · هنگام نوشتن این سطور، رفقایمان بیانیه های شورای سازماندهی اعتراضات پیمانی کارگران نفت در ایران را که اکنون به مدت دو ماه ادامه دارد، ترجمه می‌کنند. این بیانیه ها را می توانید در وب سایت ما ببینید. حالا کارگران نفت تنها نیستند.

Pages

Recent posts

Contact us

info@leftcom.org

Subscribe to Front page feed