Recent posts

Type Titlesort ascending User Replies Date
Article صد سال بزرگداشت روز جهانی زنان damoon (editor) Tue, 2017-03-07 20:16
Article صد سال بزرگداشت روز جهانی زنان damoon (editor) Tue, 2017-03-07 20:24
Article شورش در جهان عرب زبان - جهان سرمایه داری در بحران damoon (editor) Fri, 2011-04-01 22:25
Article سیستم کار مزدی - قلب تناقضات سرمایه داری جهانی damoon (editor) Wed, 2014-05-07 19:36
Article سوریه : مرگ بسیاری و بسیار توهماتی که باید شکسته شوند damoon (editor) Sun, 2011-06-26 20:54
Article سوداگران مرگ damoon (editor) Sun, 2020-02-09 20:31
Article سلامتی بشریت یا سود آوری سرمایه داری؟ damoon (editor) Sat, 2020-03-28 23:24
Article سرمایه داری یعنی جنگ: تنها گزینه جنگ طبقاتی ست damoon (editor) Wed, 2014-04-30 20:24
Article سرمایه داری قادر به ارائه هیچ آینده ای نیست damoon (editor) Sat, 2010-10-23 21:00
Article سرمايه دارى يعنى امپرياليسم و امپرياليسم يعنى جنگ webmaster Sat, 2009-01-03 00:50
Article سازمان جهانى تجارت تنها يك نشانه بيمارى است webmaster Sat, 2009-01-03 01:17
Article ریشه ها و به سرقت رفتن روز جهانی زنان کارگر damoon (editor) Thu, 2019-03-07 21:15
Article ریاضت اقتصادی در بریتانیا - طبقه کارگر هنوز با بزرگترین حملات روبروست damoon (editor) Sun, 2010-10-03 14:00
Article روزی که « خدا » را شلاق زدند damoon (editor) Mon, 2016-06-06 20:39
Article رقابت آمریکا و ایران: معنای واقعی « هیچ جنگی، مگر جنگ طبقاتی »، چیست damoon (editor) Thu, 2020-03-05 14:04
Article رأی به خروج بریتانیا - یک نشانه ای دیگر از بحران جهانی سرمایه داری damoon (editor) Tue, 2016-07-19 22:51
Article دموکراسی کارگری تنها دموکراسی واقعی ست damoon (editor) Tue, 2019-10-01 20:22
Forum topic در مورد امپریالیسم Amir Mon, 2015-12-07 08:50
Article در باره مینیاپولیس: وحشیگری پلیس و مبارزه طبقاتی damoon (editor) Sat, 2020-06-06 01:07
Article در باره شورش ِ ۱۵ اکتبر ِ رم : خشونت، عدم خشونت، مبارزۀ طبقاتی damoon (editor) Wed, 2011-10-26 19:14
Article در باره بین الملل آتی damoon (editor) Sun, 2018-06-24 18:29
Article در انگلستان و هر جای دیگر، مقاومت جهانی باید بر اساس مبارزه طبقه کارگر شکل گیرد damoon (editor) Sat, 2011-07-02 17:54
Article حمله های جهانی‌ سرمایه‌ داری، پاسخ بین المللی می‌طلبد webmaster Sat, 2010-04-24 09:47
Article حمله به کاخ کنگره آمریکا: طبقه کارگر کارزارهای خود را دارد که به آنها بپردازد damoon (editor) Wed, 2021-01-13 12:30
Article حمله آمریکا به بغداد damoon (editor) Sun, 2020-01-05 23:17

Pages