Recent posts

Type Titlesort ascending User Replies Date
Article بحرانی دیگر در خاور میانه damoon (editor) Sun, 2012-11-25 20:11
Article بحران، جنگ و فاجعه زیست محیطی: بجز انقلاب اجتماعی،گزینه دیگری نیست! damoon (editor) Sat, 2019-04-27 16:18
Article بحران و خیزش مبارزه جویی کارگری در ایران damoon (editor) Mon, 2018-11-19 21:45
Article بحران در درون هیات حاکمه ایران damoon (editor) Thu, 2011-07-28 15:26
Article بحران در ایران damoon (editor) Fri, 2012-10-12 16:41
Article بحران حوزه یورو: گزینه دیگری وجود دارد، اما این گزینه در هیچ یک از فهرست های انتخاباتی نیست damoon (editor) Thu, 2012-05-24 00:53
Article بحران حوزه یورو : گزینه دیگری وجود دارد، اما این گزینه در هیچ یک از فهرست های انتخاباتی نیست damoon (editor) Thu, 2012-05-24 14:47
Article بحران جهانی سرمایه داری - برای مقاومت، باید سازماندهی کنیم ! mic (editor) Thu, 2010-04-29 11:27
Article بحران اقتصادی، جنگ و انقلاب damoon (editor) Sat, 2014-10-04 13:44
Article با اروپا، علیه اروپا؟ برای مبارزه طبقاتی و سازمان‌یابی! damoon (editor) Mon, 2017-04-17 16:29
Article ایران: طبقه کارگر و انتخابات damoon (editor) Mon, 2021-05-17 01:11
Article ایران: جنگ طبقاتی علیه تشبثات امپریالیستی webmaster Sat, 2018-05-12 16:49
Article ایران در تقاطع دو مسیر- طبقه کارگر نمی‌تواند از هیچ یک از جناحهای طبقه حاکم پشتیبانی‌ کند webmaster Thu, 2009-07-02 00:17
Article ایران : اتحاد هیئت حاکمه حول دیپلماسی هسته‌ای حسن روحانی damoon (editor) Sun, 2013-12-15 21:20
Article اوپک، ایران و جنگ داخلی لیبی damoon (editor) Mon, 2019-08-05 22:55
Article اونوراتو دامِن (Onorato Damen) و چپ ایتالیا damoon (editor) Fri, 2014-07-04 15:12
Article اول ماه مه - تعمیق بحران جهانی، فراخوان برای مبارزه طبقاتیست! damoon (editor) Thu, 2011-04-28 14:16
Article الرأسمالية هي الفيروس webmaster Sun, 2020-04-19 09:19
Article افغانستان – گورستان ِ بلند پروازیهای امپریالیستی damoon (editor) Sun, 2010-05-30 19:36
Article اعتصابات کارگری در ایران: موج جدیدی از مبارزات damoon (editor) Tue, 2020-08-18 16:18
Article اعتصابات کارگری در ایران: این بار فرق میکند ......... damoon (editor) Sun, 2018-12-30 08:03
Article اعتصابات کارگران نفت و پتروشیمی همچنان ادامه دارد damoon (editor) Wed, 2021-07-28 14:25
Article اعتصاب و اعتراضات کارگران ادامه دارد damoon (editor) Sat, 2018-12-01 21:29
Article اعتراضات ایرانیان بر علیه ریاضت اقتصادی damoon (editor) Sun, 2018-02-04 18:51
Article ادامۀ بربریت ِ دو ناسیونالیسم: حماس و اسرائیل از نقاط ضعف دوجانبه یکدیگر، برای احیای برنامه های ملی خود در منطقۀ بطور فزایندۀ بحرانی خاورمیانه، بهره برداری میکنند damoon (editor) Mon, 2014-07-28 19:12

Pages