Recent posts

Type Titlesort ascending User Replies Date
Article تأملاتی در باره ویروس کرونا و بحران اقتصادی damoon (editor) Sat, 2020-04-11 20:32
Article تأملاتی در باره ویروس کرونا و بحران اقتصادی -۲ damoon (editor) Tue, 2020-06-30 09:33
Article تأسیس کمینترن -آن روزها و امروز damoon (editor) Sun, 2019-05-05 15:09
Article بیماری همه‌گیر جهانی و رقابتهای امپریالیستی damoon (editor) Sat, 2020-06-20 01:46
Article بیماری عالم گیر و وخیم تر شدن بحران: برخی تأملات در پیامدها و دیدگاه ها damoon (editor) Fri, 2020-04-17 23:42
Article بیانیه اول ماه مه: علیه ویروسی که نامش سرمایه داری ست damoon (editor) Wed, 2020-04-29 23:15
Article بلشویک چپ و قدرت کارگران damoon (editor) Tue, 2010-08-10 16:14
Article برعلیه استثمار، بحران و جنگ damoon (editor) Fri, 2017-04-28 22:49
Article برای پایان دادن به جنگ باید به نظام مسبب آن‌ پایان داد webmaster Mon, 2009-10-19 23:46
Article برای حزب بین المللی پرولتاریا damoon (editor) Fri, 2020-05-22 23:32
Article برای توقف قطع و کاهش بودجه های عمومی، ما مجبوریم که خود را از دست سرمایه داری رها کنیم damoon (editor) Mon, 2011-04-04 22:49
Article بر علیه قطع و کاهش هزینه ها و بر علیه سرمایه داری راهی بجز مبارزه متحدانه، پیش روی ما نیست damoon (editor) Sat, 2011-01-29 18:00
Article بر علیه استثمار، فقر و بربریت سرمایه داری damoon (editor) Thu, 2014-04-17 21:20
Article بر علیه "جنگ طبقاتی ِ" ثروتمندان: زمان مبارزه فرا رسیده است! damoon (editor) Wed, 2013-05-01 22:38
Article بحرانی دیگر در خاور میانه damoon (editor) Sun, 2012-11-25 20:11
Article بحران، جنگ و فاجعه زیست محیطی: بجز انقلاب اجتماعی،گزینه دیگری نیست! damoon (editor) Sat, 2019-04-27 16:18
Article بحران و خیزش مبارزه جویی کارگری در ایران damoon (editor) Mon, 2018-11-19 21:45
Article بحران در درون هیات حاکمه ایران damoon (editor) Thu, 2011-07-28 15:26
Article بحران در ایران damoon (editor) Fri, 2012-10-12 16:41
Article بحران حوزه یورو: گزینه دیگری وجود دارد، اما این گزینه در هیچ یک از فهرست های انتخاباتی نیست damoon (editor) Thu, 2012-05-24 00:53
Article بحران حوزه یورو : گزینه دیگری وجود دارد، اما این گزینه در هیچ یک از فهرست های انتخاباتی نیست damoon (editor) Thu, 2012-05-24 14:47
Article بحران جهانی سرمایه داری - برای مقاومت، باید سازماندهی کنیم ! mic (editor) Thu, 2010-04-29 11:27
Article بحران اقتصادی، جنگ و انقلاب damoon (editor) Sat, 2014-10-04 13:44
Article با اروپا، علیه اروپا؟ برای مبارزه طبقاتی و سازمان‌یابی! damoon (editor) Mon, 2017-04-17 16:29
Article ایران: طبقه کارگر و انتخابات damoon (editor) Mon, 2021-05-17 01:11

Pages