Trotskij och Sovjetunionens klasskaraktär

Del I: Trotskij och "trotskismens" ursprung
Del II: Trotskij och Sovjetunionens klasskaraktär
Del III: Trotskijs övergångsprogram och den så kallade "Fjärde internationalen"
Del IV: Trotskij och den internationalistiska kommunistiska vänstern

I exil i Turkiet kunde Trotskij ha försökt att, liksom den förföljda vänsterfraktionen i det italienska kommunistpartiet, göra upp med sina erfarenheter för att göra en bilans av den process som hade lett till fängslandet och fördrivningen av revolutionärerna. Trotskij kände sig emellertid inte manad att på något djupgående sätt undersöka den degenereringsprocess som ägde rum av arbetarmakten i Ryssland. Som vi redan har förklarat var han själv alltför djupt involverad i denna process.

Även de som hade stött Stalin på 1920-talet såg Trotskij som en man av staten snarare än av partiet. På grund av sin roll i införandet av fraktionsförbudet eller sitt engagemang för att öka arbetsdisciplinen, var han inte alls den obefläckade förkämpe för arbetardemokrati och arbetarkontroll som hans anhängare hyllar honom som idag. Om Trotskij hade kunnat frigöra sig från sitt förflutna hade han kanske kunnat utveckla en konsekvent kritik av de sociala förhållandena i Ryssland. Detta skulle ha varit en förutsättning för att förstå och kritisera den ryska statens klasskaraktär ur en revolutionär synvinkel. Denna oförmåga ledde i slutändan till att Trotskij helt övergav den marxistiska metoden. Det var utan tvekan en stor utmaning att förstå den fulla vidden av vad som hände i Ryssland. Som redan nämnts kunde ingen marxistisk teoretiker ha förutsett att "en proletär bastion" (Lenin) skulle förbli isolerad i en fientlig kapitalistisk värld. Efter fyra år av isolering och inbördeskrig hade bolsjevikernas Ryssland förlorat över 8 miljoner av sin befolkning, inklusive det revolutionära proletariatets förtrupp.

Problemet förvärrades av det faktum att de ryska kommunisterna bara kunde föreställa sig nederlaget som en militär seger för kapitalisterna. År 1921 avvärjdes faran för ett militärt nederlag, men samtidigt hade det europeiska och internationella proletariatets kamprörelse passerat sin höjdpunkt. Vad händer i en isolerad "proletär bastion" under dessa förhållanden? Som vi har sett var partiets alla fraktioner av den åsikten att de kunde inleda en socialistisk utveckling i Ryssland. År 1926 prisade Trotskij utvecklingen av den statliga industrin efter fem år med GOSPLAN som "den växande socialismens underbara historiska musik", och föregrep de lovsånger som de stalinistiska planstrategerna skulle sjunga under 1930-talet när de byggde "realsocialism" och utsatte proletariatet för en utsugning som aldrig tidigare skådats.

Det som förenade dem var tanken att statlig planering och statligt ägande av produktionsmedlen var den nödvändiga grunden för socialismen. Detta trots att Lenin och i synnerhet Bucharin hade betonat statens viktiga roll som ett av de viktigaste kännetecknen för den imperialistiska eran. I en bok med titeln "Imperialismen och världsekonomin" sammanfattade Bucharin kapitalismens nya yttringar på följande sätt: "Det kapitalistiska produktionssättet grundar sig på monopolet på produktionsmedlen i kapitalisternas händer inom varu-utbytets allmänna ram. Det gör ingen skillnad om statsmakten direkt är ett monopol eller om monopolet är privat organiserat. I båda fallen kvarstår varuekonomin (i första hand världsekonomin) och, vad som är viktigare, klassförhållandena mellan proletariatet och bourgeoisin."(1)

I själva verket upprepade Bucharin bara Friedrich Engels observationer från 1880-talet: "Om det kapitalistiska produktionssättet först undanträngde arbetarna, så undantränger det nu kapitalisterna och förpassar dem, liksom arbetarna, till den överflödiga befolkningen, även om de ännu inte förpassats till den industriella reservarmén. Men varken omvandlingen till aktiebolag eller omvandlingen till statlig egendom upphäver produktivkrafternas kapitalegendom. Detta är uppenbart i fallet med aktiebolag. Och den moderna staten är återigen bara den organisation som det borgerliga samhället ger sig självt för att upprätthålla det kapitalistiska produktionssättets allmänna yttre villkor mot angrepp, både från arbetarna och från de enskilda kapitalisterna. Den moderna staten, vilken form den än har, är en i grunden kapitalistisk maskin, kapitalisternas stat, den ideala totalkapitalisten. Ju fler produktivkrafter den tar i sin ägo, desto mer blir den en verklig totalkapitalist, desto fler medborgare exploaterar den. Arbetarna förblir lönearbetare, proletärer. Kapitalförhållandet avskaffas inte, det drivs snarare till sin spets."(2)

Enligt marxistisk förståelse bygger kapitalismen på motsättningen mellan lönearbete och kapital. Trotskij, å andra sidan, definierade byråkratin som en parasitär kast och kunde inte förstå att den var en framväxande härskande klass som kollektivt tillägnade sig den överskottsprodukt som arbetarklassen producerade. För honom var den ryska regimen i grunden socialistisk: "Nationaliseringen av mark, industriella produktionsmedel, transport och trafik, tillsammans med monopolet på utrikeshandeln, utgör grunden för den sociala ordningen i Sovjetunionen. För oss bestämmer dessa sociala förhållanden som skapats av den proletära revolutionen i huvudsak Sovjetunionens karaktär som en proletär stat."

Denna slutsats om en arbetarstat som styrs av en parasitär kast utgör i slutändan grunden för Trotskijs teori om den degenererade arbetarstaten. Denna teori, som hyllades av Isaak Deutscher som en "kreativ tillämpning av den marxistiska metoden", innebär en fullständig brytning med marxismen som en kritik av den politiska ekonomin. Dess utgångspunkt är den klassiska kapitalismens sociala manifestationer som hade blivit inrotade i Trotskijs sinne: privat ägande av produktionsmedlen, rättsligt skydd av privat egendom, arvsrätt, och så vidare. Detta är i nivå med alla borgerliga ekonomer, från Ricardo till Ernest Mandel, som antar att fördelningsförhållandena kan ändras utan att produktionsförhållandena ifrågasätts. För marxister är det emellertid just produktionsförhållandena som bestämmer produktionssättet och därmed cirkulationssättet. De kan inte betraktas isolerade från varandra. Den kapitalistiska fördelningen kan inte övervinnas utan att dess grundval, produktionsförhållandena, förstörs. Följaktligen bestämmer produktionen distributionens natur och därmed de ideologiska former som är tänkta att legitimera den.

Trotskij, som var besatt av statlig planering och nationalisering, vände detta på huvudet och fick honom att tro att ett icke-kapitalistiskt produktionssätt kunde samexistera med ett borgerligt distributionssätt. Ur marxistisk synvinkel är detta helt enkelt nonsens: "Om man tittar på vanliga ekonomier är det första man märker att allt i dem är duplicerat. I distributionen figurerar till exempel jordränta, arbetslön, ränta och profit, medan i produktionen figurerar jord, arbete och kapital som produktionsfaktorer. När det gäller kapital är det redan från början uppenbart att det är dubbelt ställt, 1) som produktionsaktör; 2) som inkomstkälla; som bestämmande för vissa former av distribution. Ränta och profit figurerar därför också som sådana i produktionen, i den mån de är former i vilka kapitalet ökar, växer, d.v.s. moment i själva dess produktion. Ränta och profit som distributionsformer implicerar kapitalet som produktionsaktör. De är distributionssätt som förutsätter kapitalet som produktionsaktör. De är också sätt att reproducera kapitalet. (...) Förhållandena och distributionssätten framträder därför endast som baksidan av produktionsaktörerna. En individ som deltar i produktionen i form av lönearbete deltar i produkterna, produktionsresultaten, i form av löner. Produktionens organisation bestäms helt och hållet av produktionens organisation. Distributionen är själv en produkt av produktionen, inte bara enligt sitt objekt, att endast produktionsresultaten kan distribueras, utan också enligt sin form, att det särskilda sättet att delta i produktionen bestämmer de särskilda formerna för distribution, den form i vilken deltagandet i distributionen äger rum." (4)

Efter att ha ignorerat och lämnat bakom sig denna princip i den marxistiska politiska ekonomin, gick Trotskij vidare och utvecklade argumentet att den stalinistiska överbyggnaden stod i motsättning till ekonomins proletära bas. Han hävdade att byråkratin i slutändan förhindrade övergången till socialism för att kunna behålla sina privilegier. Det faktum att det var just denna "protokapitalistiska byråkrati" som främjade de nationaliseringar och industrialiseringar som Trotskij trodde skulle ge Ryssland en socialistisk grund ledde till olösliga motsättningar. Sådana oklara slutsatser illustrerar bara de motsägelsefulla ekonomiska premisser på vilka hela den så kallade teorin om den "degenererade arbetarstaten" byggde. Trotskijs desperata försök att hitta något som var värt att försvara i Stalins Ryssland var inte bara en revidering av den marxistiska metoden för att få honom att glömma sitt eget förflutna. Han kunde inte förstå att arbetarklassens seger inte bara innebar att borgarklassen exproprierades, som han formulerade det i sitt övergångsprogram.

Utan avskaffandet av lönearbetet kan man inte tala om socialism. Kapital är inte bara en ackumulation av maskiner och produktionsmedel som, efter den politiska elimineringen av en rovgirig och parasitär statlig byråkrati, mirakulöst ändrar sin natur och sedan kan beskrivas som "massornas egendom". Kapital är en specifik social relation som bygger på alienationen och separationen av arbete från produktionsmedlen. Detta förvandlar arbetskraften till en vara som säljs mot lön. Detta sociala förhållande leder till en oupplöslig motsättning mellan producenter och de facto-ägare, mellan dem som kontrollerar produktionsmedlen, distributionen och staten, och dem som inte har något annat val än att sälja sin arbetskraft (dvs. utföra lönearbete), och ger samhället som helhet en kapitalistisk karaktär. Kampen för kommunismen är emellertid kampen mot kapitalets totalitet, övervinnandet av staten, privategendomen, värdelagen och löne-arbetet.

Politisk revolution?

Men vad föreslog Trotskij istället som vägen till kommunism i Ryssland? Han predikade en "politisk" och inte en social revolution som skulle störta det existerande stalinistiska regeringssystemet men lämna de existerande egendomsförhållandena orörda. I själva verket blev försvaret av statens förment "proletära grundvalar" Trotskijs viktigaste politiska credo och, som vi kommer att se upprepade gånger, roten till alla hans politiska misstag. Det är en av marxismens grundvalar att staten inte är samhället, även om staten har sin grund i samhället. Varje samhälle med en stat är med nödvändighet ett klassamhälle, där staten agerar i den härskande klassens intresse för att säkerställa exploateringen av den dominerade klassen. När marxister försöker analysera ett samhälles klasskaraktär börjar de därför inte med att undersöka statens juridiska eller rättsliga former för att sedan dra slutsatsen att dessa skulle utgöra "statens proletära bas". Även om han i ett antal av sina skrifter talar om en förändrad klassammansättning i CPSU, och han erkände att den "parasitära byråkratin" måste stödjas av en politisk revolution, vidhöll han att regimen "upprätthåller exproprierat och nationaliserat kapital mot imperialismen - och är proletariatets diktatur oberoende av politiska former". Men detta väcker frågan om varför en politisk revolution och införandet av sovjetisk demokrati överhuvudtaget är nödvändigt om proletariatets diktatur fortfarande påstås existera. Dessa motsägelser orsakades av det faktum att Trotskij inte härledde den ryska statens karaktär från dess produktionsförhållanden. Genom att vägra definiera de sociala klasserna i termer av deras antagonistiska ställning i produktionsprocessen, berövade han sig själv den enda möjligheten att analysera Sovjetunionens verkliga karaktär.

Autarki under femårsplanens period på 1930-talet var kulmen på en intensifierad konkurrenskamp som krävde en intensifiering av utsugningen. Den intensifierade konkurrensen på internationell nivå krävde införandet av taylorism och nya ledningsmetoder för att maximera produktiviteten. Byråkratins politiska oberoende, dess allomfattande kontroll över produktionsmedlen och utvecklingen av det nationella kapitalet antog former som liknade dem hos en klassisk privat bourgeoisi. Att betrakta den statliga byråkratin enbart som en "privilegierad kast" eller "parasitisk utväxt" innebär att man förbiser dess grundläggande klassfunktion. Dess objektiva roll bestämdes av världskapitalets järnhårda nödvändighet att oupphörligt öka kapitalackumulationen och inte, som Trotskij hävdade, på grund av dess auktoritära arrogans eller andra socio-psykologiska egenskaper. Motsättningen mellan produktionens samhälleliga karaktär och en utsugande klass tillägnelse av den merprodukt som skapas genom lönearbete understryker värdelagens herravälde över Sovjetunionens ekonomi.

Sovjetunionens kapitalistiska karaktär var uppenbar redan vid den tidpunkt då Trotskij utarbetade sin teori om den degenererade arbetarstaten, men ännu tydligare efter andra världskriget: Förekomsten av lönearbete, produktionen av varor för bytesändamål, värdelagens diktat över de planerade strategerna. Teorin om den "degenererade arbetarstaten" blev dock en central del av det trotskistiska programmet, vilket, som vi ska se, oundvikligen ledde till att man övergav den revolutionära defaitismen, deltog i andra världskriget och försvarade både den ryska och den västliga imperialismen.

Fotnötter:

(1) marxists.org

(2) Friedrich Engels: Herr Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft "Anti-Dühring"), Berlin 1983, sid 260.

(3) Leo Trotskij: Revolutionen förrådd, Essen 1990, sid 251

(4) Karl Marx: Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie, Berlin 1974, sid.

Wednesday, November 22, 2023